หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ
 
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการศึกษา
 
จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
 
จัดให้มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ