หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 

 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมและระบบสารารณูปโภคโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้มีคุณภาพ

มีการจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

บูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงาน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง และคลองสาขา

ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างเป็นระบบ

คัดแยก/รวบรวมขยะอันตรายและนำส่งให้ อบจ.อุทัยธานีกำจัดตามหลักวิชาการ
 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสินค้า OTOP

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีกลไกการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมขน

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้สินค้าและบริการของชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
 

 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในขุมชน ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร

พัฒนาการบริการสาธารณะให้รวดเร็ว เข้าถึงทุกพื้นที่และตอบสนองความต้องการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมกระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
 
 
การพัฒนาการสาธารณสุข

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชนในพื้นที่

พัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก

พัฒนาเครือข่ายและผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ

พัฒนาระบบส่งต่อและระบบสารสนเทศทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ส่งเสริมทุกกลุ่มวัยให้ได้รับการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ