หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 

 

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าไม้

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 

 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์

การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 

 

ส่งเสริมคุณชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติดลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

ส่งเสริมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการทำงานแบบบรูณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น