หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอนันต์ บุญจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

081-7402629
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
081-5262978
นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-5262978
นางสาวอารีย์ จันทร์ฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
086-2098448
นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
096-2706183
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน