หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
บุคลากร
 
สำนักปลัด
นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-5262978
นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
081-5262978
สิบเอกหญิงสุภารัตน์ จินตกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
086-4467817
นางสาวปณยา ทูลนอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
091-7074248
นายฐิตพัฒน์ สุขกิจวิโรจน์
นิติกร
061-8255960
สิบเอกหญิงสุภารัตน์ จินตกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
086-4467817
นางสาวสลักจิตร เพชรดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
061-6234667
นางลัดดา โกวิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
092-7077272
นางสาวยุพาภรณ์ โสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
095-6277238
นางสาวณัฐมล ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
061-3456707
นางสาวมาลีวรรณ พรรณขาม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-1462949
นางสาววรลักษณ์ บัวประทุม
พนักงานขับรถยนต์
096-3366123
นางสาวจิราพร รอดสว่าง
คนงานทั่วไป
091-0256938
นายณัฐวุฒิ ขำสด
คนงานประจำรถน้ำ
086-2069209
นายจุมพล ทวีกสิกรรม
คนงานทั่วไป
085-7328795
นางนิชญา พวงทอง
นักการภารโรง
093-2133989
นายสาโรจน์ การโสภี
ยาม
090-0609934
นายวีระ สุพรรณ
พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา
085-5342674
นายสุรินทร์ สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
088-4256478
นายวีรศักดิ์ สว่างดาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
065-2644496
นางสาวกมลชนก เขียวน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
085-2173742
นายณรงค์ พยัคฆมาก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
087-2027031
นายทองคำ คำดีวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
089-2696339
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน