หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 


นางสาวจิตรา แตงเส็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวปณยา ทูลนอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสลักจิตร เพชรดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางลัดดา โกวิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาวยุพาภรณ์ โสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายชนะวงศ์ แป้นน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-
-


-
พนักงานขับรถยนต์


นายณัฐวุฒิ ขำสด
คนงานประจำรถน้ำ


นายจุมพล ทวีกสิกรรม
คนงานทั่วไป
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน