หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-5262978


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 081-5262978
 
สำนักปลัด
 


สิบเอกหญิงสุภารัตน์ จินตกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 086-4467817


นางสาวปณยา ทูลนอก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 091-7074248


นายฐิตพัฒน์ สุขกิจวิโรจน์
นิติกร
โทร : 061-8255960


สิบเอกหญิงสุภารัตน์ จินตกสิกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 086-4467817


นางสาวสลักจิตร เพชรดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 061-6234667


นางลัดดา โกวิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 092-7077272


นางสาวยุพาภรณ์ โสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 095-6277238


นางสาวณัฐมล ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-3456707


นางสาวมาลีวรรณ พรรณขาม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 095-1462949


นางสาววรลักษณ์ บัวประทุม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 096-3366123


นางสาวจิราพร รอดสว่าง
คนงานทั่วไป
โทร : 091-0256938


นายณัฐวุฒิ ขำสด
คนงานประจำรถน้ำ
โทร : 086-2069209


นายจุมพล ทวีกสิกรรม
คนงานทั่วไป
โทร : 085-7328795
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน