หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายอนันต์ บุญจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

โทร : 081-7402629


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-5262978


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-5262978


นางสาวอารีย์ จันทร์ฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-2098448


นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 096-2706183
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน