หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยนางสาวจิตรา แตงเส็ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธวัช วงค์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นายสาธิต ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอารีย์ จันทร์ฉ่ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   กองคลัง
 
กองช่าง   กองการศึกษาฯ   หน่วยตรวจสอบภายใน