หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (พ.ศ.2564-2566) [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
แผนพัฒนาบุคลากร งบประมาณ 2564-2566 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ การสร้างขวัญ กำลังใจแก่พนักงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 145  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 124  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)     2