หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัยปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)