หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  1 มิ.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย อาญาและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๒  31 พ.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ของ อปท. ภายใต้รูปแบบการจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย (ฉบับใหม่๒๕๖๔) และการเตรียมพร้อม อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณ  31 พ.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  26 พ.ค. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕  23 พ.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง  23 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก  23 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ  18 พ.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  17 พ.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 พ.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022  17 พ.ค. 2565 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  12 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕  11 พ.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  9 พ.ค. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของจังหวัดอุทัยธานี  3 พ.ค. 2565 36
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 11