หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ   6 ก.พ. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   27 ม.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   27 ก.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย    19 ก.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย    19 ก.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   18 ก.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี    18 ก.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   18 ก.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - 2565   4 ก.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   21 มิ.ย. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562   12 มิ.ย. 2562 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปี 2561   12 มิ.ย. 2562 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   12 มิ.ย. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   11 มิ.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   11 มิ.ย. 2562 86