หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  30 พ.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี 1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และลาวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องแต่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสามารถเดินทางกลับไปทำเอกสาร ณ ประเทศต้นทางได้แล้ว 2.ต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งได้แนบรายละเอียดมาพร้อมเอกสารข้างล่างนี้  24 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๖ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะ การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน และเชิญชวนชุมชน โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download ได้จาก QR code ที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้  23 พ.ย. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Smart City พลิกประเทศ ให้คนสร้างเมือง สู่เมืองสร้างคน  16 พ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน เพื่อให้ประชาชน คนหางาน และผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน  16 พ.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์     14 พ.ย. 2565 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองประปา หมู่ที่ 8  4 พ.ย. 2565 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน (แอสฟัสติก) หมู่ที่ 10   3 พ.ย. 2565 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6   3 พ.ย. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี  28 ต.ค. 2565 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  19 ต.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD)  19 ต.ค. 2565 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  18 ต.ค. 2565 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  18 ต.ค. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๑) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทุกจังหวัด ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยจังหวัดอุทัยธานี มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ ๓๓๒ บาท ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นภารกิจหลักสำคัญของหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธินายจ้างและลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด  17 ต.ค. 2565 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31