หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 


นายลำเพย เนียมใย
ประธานสภา
 


นายบุญรอด ทีวา
รองประธานสภา


นางสาวขนิษฐา บำเพ็ง
เลขานุการสภา
 
 


นางสาวขนิษฐา บำเพ็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสังเกตุ ขุมเพ็ชร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายกำพล ลอยสงเคราะห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายกฤษณะ จุลพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายลำเพย เนียมใย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายมาลัย วิเวก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายสมนึก ระวังภัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายบุญรอด ทีวา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายธนู พิมพ์จันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นายจันทร์ ไผ่แก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นางวันนา ทองมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12


นางสาวสมพิษ กังวาฬ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13