หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
 


นางรุ่งนภา ใยบัว
ประธานสภา
 


นางวันนา ทองมา
รองประธานสภา


นายมนต์ชัย พัสถาน
เลขานุการสภา
 
 


นางถวัลย์ ตัณฑพาทย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายอำนาจ เกษศิลป์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายโสรัส คุณพิพัฒน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสังเกต ขุมเพ็ชร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายสุวิล จบศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายประภาส ธุมากรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายอนุ เขียวไสว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายลำเพย เนียมใย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


--ว่าง--
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายหรั่ง เพชรริต
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายมาลัย วิเวก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


-ว่าง-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายสมนึก ระวังภัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8