หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 
 


นายลำเพย เนียมใย
ประธานสภา
โทร : 085-7352376
 


นายบุญรอด ทีวา
รองประธานสภา
โทร : 081-8098241


นางสาวขนิษฐา บำเพ็ง
เลขานุการสภา
โทร : 061-2699916
 
 


นางสาวขนิษฐา บำเพ็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 061-2699916


นายสังเกตุ ขุมเพ็ชร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 089-0756299


นายกำพล ลอยสงเคราะห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 080-8387112


นายกฤษณะ จุลพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 081-0391566


นายลำเพย เนียมใย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 085-7352376


นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 093-0374911


นายมาลัย วิเวก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 087-2014064


นายสมนึก ระวังภัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 093-2512191


นายบุญรอด ทีวา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 081-8098241


นายธนู พิมพ์จันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 083-2329055


นายจันทร์ ไผ่แก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
โทร : 093-3174015


นางวันนา ทองมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12
โทร : 086-8972635


นางสาวสมพิษ กังวาฬ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13
โทร : 081-9732069