หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประพฤติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2