หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - 2566) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประพฤติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
  (1)     2