หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 


โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 51 


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 48 


กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบร [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมอบรมหลักสูต [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างแ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการย้ายหอถังประปาและก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังทรงแชมเปญบริเวณ อบต.สุขฤทัย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.สุขฤทัย [ 30 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 84 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีตำบลสุขฤทัย [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานท [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุขฤทัย ครั้งที่ 2/2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ นาลุงลัน หมู่ที่ 3 [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำดิบ (ถังซีเมนต์) พร้อมระบบกรองน้ำ ห [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างแ [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ครั้งที่ 3/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองอีไข ม.1 [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
 
 
อบต.ห้วยคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ก [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอห้วยคต มอบถุงยังชีพให้กับป [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
 
 


จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โครงการจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่อ [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างจัดทำภัตตาหารบรรจุปินโตถวายคณะสงฆ์ และจัดเตรีย [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม โครงการจัดพิธีน้อมรำลึ [ 19 ต.ค. 2563 ]

   


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 056-510-665
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 824  ตอบ 0  
ชอบมากๆค่ะ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 617  ตอบ 1  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 565  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 2049  ตอบ 0  
(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุค (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 863  ตอบ 0  
(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1638  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 566  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 679  ตอบ 0  
แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 663  ตอบ 0  
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่พมีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1  [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งฯ (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 77 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 220 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานเเละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แผนปฏิบัตืราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการใช้ งปม. ปี 63 ไปพลางก่อน (ด่วนที่สุด) [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
 


กลุ่มมหัศจรรย์การสานเชือกฟาง

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองงูเหลือม
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สุขฤทัย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ