หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
นายมนต์ชัย พัสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
อบต.สุขฤทัย มีบริการรับชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC และชำระผ่าน QR CODE ในใบแจ้งประเมินชำระได้ทาง ATM,Internet Banking,Mobile Banking
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-204-1276
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศของนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกาศในราชกิจ [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย เปิดช่องทาง line สำหรับการติดต่อสอบถามงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 79 
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.สุขฤทัย [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุทัยธ [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการทำป้ายที่ทำการ อบต.สุขฤทัย [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 59 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 55 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สุขฤทัย ครั้งที่ 3/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 81 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 78 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อสั่งจ้า [ 4 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลส [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 104 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 131 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 128 
 
 
อบต.ดงขวาง ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องป [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
 
 


จ้างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๙๒๕๙ อุทัยธา [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการทำป้ายที่ทำการ อบต.สุขฤทัย โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๔ โดยว [ 19 ม.ค. 2564 ]

   

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย  

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 056-510-665
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 868  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ชอบมากๆค่ะ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 690  ตอบ 1  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 640  ตอบ 0  
หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 2545  ตอบ 0  
(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุค (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 937  ตอบ 0  
(++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 1712  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 642  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 757  ตอบ 0  
แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 715  ตอบ 0  
 
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เขตสุขภาพที่ 3  [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
การเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 121 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 260 
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
การแต่งตั้งทีมติดตามผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (กรมราชทัณฑ์) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริหารของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กเเละเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
เผยเเพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การส่งเสริม สนับสนุน เเละติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดที่ 1/64 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 109 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนมาก [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563) [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
 

กลุ่มมหัศจรรย์การสานเชือกฟาง

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองงูเหลือม
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สุขฤทัย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ