หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษ๊และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท. เม.ย.66 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 178 
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
ดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
รายชื่อโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 191 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 120 
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 37 39 และ 40 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดือน เม.ย. 66 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 260 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 60 
การเเต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 663