หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุ [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 131 
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเขื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 117 
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา ระดับต้น - สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 107 
รายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่ิงทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ปี 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 165 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
ขอส่งแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดอุทัยธานี [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
สรุปผลการประชุุมหารือการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 3/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 2/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 261 
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ จังหวัดหนองบัวลำภู [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ๊ธุรกิจเฉพะาฯ (ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )ภาา๊สรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 204 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 663