หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
 

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๕๖๕๘) [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 6418 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวดที่ ๒ [ 18 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1557 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๖๕) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1600 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๓๔๓) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธา)) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1584 
โครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๓๔๓) (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1739 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๒๗.๓/ว ๘๓๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1585 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการรายงานสถานการณ์ (หยี [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1567 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่๒ [ 12 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1802 
การรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 336) [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2007 
การประชาสัมพันธ์" ้ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 3523 
ขอหารือการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 6217 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ [ 11 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1526 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๒๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1747 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๘๗ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2129 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในงวดที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๔๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔) [ 8 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1543 
คู่มือ (ถาม-ตอบ) เพื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๖๐) [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2096 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1313 
มติที่ประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2284 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานีคร้งที๓/๒๕๕๔ [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1676 
การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี๒๕๕๔ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1978 
 
<< หน้าแรก...     659      660      661      662     (663)