หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 

 
แจ้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 128 
 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน1เดือน [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
 
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามพรย.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
ข้อหารือพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก ที่ อน 0023.3/ว 3038 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 676