หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุขฤทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
โครงการพัฒนาพื้นที่ มูลนิธิชัยพัฒนา
นายประภาส ธุมากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-985-561 ,
081-727-6671
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองฉาง   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.หนองฉาง   ซื้ออุปกรณ์จราจร (กระจกโค้งจราจร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   จ้างเหมาจัดทำป้ายลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม จำนวน ๕ ป้าย ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลางดง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ดงขวาง   ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองไผ่แบน   ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลหนองยาง ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเดือน มีนาคม 2565 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุอื่น 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุก่อสร้าง 23 พ.ค. 2565
อบต.หนองยาง   วัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 2565
อบต.วังหิน   โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน จำนวน 1 หลัง 23 พ.ค. 2565
ทต.หาดทนง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ทัพหลวง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อซื้อเกลือแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ทัพทัน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,020